FOLLOW YOUR STORY  

to where the story comes from

Algemene voorwaarden Yvette van den Berg - House of Story

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden zijn wordt verstaan onder:

 

I Opdrachtnemer   House of Story, verder in deze algemene voorwaarden te noemen: HOS

II Opdrachtgever   Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die aan opdrachtnemer die aan  

                                 opdrachtnemer de opdracht heeft verstrek tot het verrichten van diensten op het 

                                 gebied van storytelling, coaching, training of advies, of daartoe in 

                                 onderhandeling is.

III Deelnemer         De natuurlijke persoon die door Opdrachtgever is aangemeld voor deelname 

                                 aan een Training, Cursus, Workshop of Leergang

IV Overeenkomst   Iedere overeenkomst tussen HOS en Opdrachtgever betreffende    dienstverlening  

                                 van HOS, alsmede elke wijziging en aanvulling daarop en de 

                                 (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HOS en een opdrachtgever waarop HOS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden die worden gehanteerd door opdrachtgever gelden slechts voorzover deze uitdrukkelijk (geheel of gedeeltelijk) in de opdrachtbevestiging of de overeenkomst door HOS van toepassing verklaard zijn;

2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met HOS, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes

3.1 De door HOS gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. HOS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd;

3.2 Wanneer BTW en reiskosten niet expliciet worden genoemd in offertes zijn de prijzen in de genoemde offertes exclusief 21% BTW en eventuele reiskosten;

3.3 Offertes zijn gebaseerd op de bij HOS beschikbare informatie;

3.4 Indien opdrachtgever in zijn order of orderbevestiging verwijst naar zijn eigen inkoop- of andere voorwaarden en/ of dergelijke voorwaarden daar aan heeft toegevoegd, dan

is niet verplicht opdrachtgever opnieuw te wijzen op het onverminderd van toepassing zijn van artikel 2 lid 2 van deze voorwaarden.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 HOS zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap naar de maatstaven van het moment uit te voeren;

4.2 Met HOS gesloten overeenkomsten leiden voor HOS tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting;

4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HOS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;

4.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HOS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan HOS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HOS zijn verstrekt, heeft HOS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;

4.5 HOS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HOS is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed, HOS zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;

5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal HOS de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal HOS daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft alwaar Opdrachtgever mee instemt

5.5 In afwijking van lid 3 zal HOS geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6. Annulering en uitstel van een cursus, training, workshop, leergang of coaching door Opdrachtgever, terugtrekken van een Deelnemer

6.1 Opdrachtgever is gerechtigd per aangetekende brief (deelname aan) en/of een cursus, training, workshop, leergang of coaching te annuleren onder de volgende voorwaarden:  annuleren tot 4 weken voorafgaand aan de cursusdatum. In dat geval is € 50,00 administratiekosten verschuldigd en wordt het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten door HOS geretourneerd - Binnen 4 tot 2 weken voor aanvang annuleren 50 % vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer- Binnen 2 tot 1 week voor aanvang annuleren 75 % vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer- Binnen 1 week voor aanvang annuleren 100 % vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer;

6.2 Indien een Deelnemer zich tijdens een Training terugtrekt, bestaat er geen recht op restitutie van deelnamekosten. 

6.3 HOS kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus, training, workshop, leergang of coaching annuleren of deze samenvoegen tot uiterlijk 3 weken voor aanvang, tenzij Schriftelijk anders is bepaald.

6.4 Binnen 3 weken voor aanvang kan HOS nog een cursus, training, workshop, leergang of coaching annuleren of cursusgroepen samenvoegen in het geval van bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals het uitvallen van één of meerdere docenten/trainers of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde locatie.

 

Artikel 7. Vervanging van Deelnemers en Trainers

7.1 Vervanging van een Deelnemer is toegestaan mits deze past in de doelgroep van de cursus, training, workshop, leergang of coaching. De mogelijkheid van vervanging kan door HOS worden uitgesloten, een recht waarvan HOS niet lichtvaardig gebruik zal maken. Uitsluiting om de hier bedoelde reden(en) geeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

7.2 Aan vervanging van een Deelnemer zijn alleen dan kosten verbonden, indien vervanging gepaard gaat met:

- extra administratieve handelingen voor HOS, en/of

  • een wijziging in de verblijfs- en/of andersoortige kosten, voor zover deze kosten voor rekening komen van HOS.

7.3 In het geval dat een cursist of diens vervanger niet bij de cursus aanwezig is geweest zal HOS het eventueel tijdens de cursus uitgereikte lesmateriaal op verzoek aan de cursist of diens vervanger toesturen tegen vergoeding van de hiervoor door HOS gemaakte kosten.

7.4 HOS heeft het recht een door haar voor een Training opgegeven Trainer te vervangen.

 

Artikel 8. Opzeggen van de overeenkomst

8.1. Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van het hiernavolgende:

8.2. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt, doch ook indien HOS de overeenkomst opzegt omdat HOS haar opdracht door handelingen of gedragingen van de Opdrachtgever of door omstandigheden die in de risicosfeer van de Opdrachtgever liggen, niet tijdig kan vervullen, is de Opdrachtgever verplicht aan HOS te betalen:

a. 120% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging; b. alle gemaakte en nog te maken onkosten, die direct of indirect samenhangen met uit de ten tijde van de opzegging reeds aangegane verplichtingen. Is de Opdrachtgever een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf dan wijzigt het percentage genoemd onder a in 100%.

8.3. Indien HOS de overeenkomst om andere, haar moverende redenen opzegt, is de Opdrachtgever het honorarium berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging alsmede alle gemaakte onkosten en de onkosten die nog worden gemaakt, voortvloeiende uit de ten tijde van de opzegging reeds aangegane verplichtingen, verschuldigd. Een opzegging door de Opdrachtgever laat het bestaan en de omvang van de persoonlijkheidsrechten van HOS ten aanzien van het werk onverlet. Tevens heeft Opdrachtgever bij opzegging van de overeenkomst door HOS nimmer het recht schadevergoeding te vorderen van HOS.

 

Artikel 9. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

9.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop HOS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HOS niet in staat is haar verplichtingen na te komen;

9.2 HOS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HOS haar verbintenis had moeten nakomen;

9.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van HOS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door HOS niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat;

9.4 Indien HOS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

10.1 Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

10.2 Aan de opdracht zal door HOS niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden;

10.3 Elke vertrouwelijke informatie welk wordt gedeeld in coachingsgesprekken of gesprekken tussen HOS en de opdrachtgever wordt alleen na schriftelijke toestemming van de deelnemer, coachee en/of de opdrachtgever gecommuniceerd met opdrachtgever of externe partijen.

 

Artikel 11. Prijzen, tarieven en Betaling

11.1 De door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen zijn gespecificeerd in de Overeenkomst.

11.2 Opdrachtgever dient de door hem verschuldigde vergoedingen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum op de door de HOS aangegeven wijze zonder enige korting, verrekening of opschorting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.3 Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever over het openstaande bedrag inclusief BTW een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Voor de berekening van de rente wordt een gedeelte van een maand aangemerkt als een hele maand.

11.4 In die gevallen waarin Opdrachtgever een cursus, training, leergang of workshop volgt, dient Opdrachtgever het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk twee weken vóór de aanvang van de cursus, training of workshop, dan wel, indien Opdrachtgever de factuur korter dan twee weken vóór aanvang van cursus, training of workshop ontvangt, uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de cursus. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, is HOS gerechtigd de betreffende Deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training, cursus, workshop of leergang of de uitvoering van haar verplichtingen ter zake op te schorten.

11.5 De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede literatuur in verband met deelname aan een workshop zijn in het workshopgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. 

11.6 Indien binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever aan HOS verplicht tot betaling van een rente gelijk aan de wettelijke rente, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als ware het een volle maand.

11.7 Indien het factuurbedrag op de datum van opeisbaarheid, zoals genoemd in art. 11.1 tot en met 11.6 niet of niet volledig is betaald, zal Opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan gehouden alle schade aan HOS te vergoeden die zij maakt ter incasso van de openstaande bedragen, met name: a) de buitengerechtelijke incassokosten, zijnde de volledige declaraties van advocaten terzake van hun werkzaamheden, de kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten van de zojuist genoemden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van 250 euro; b) de gerechtelijke kosten zijnde de volledige declaraties advocaten, nadrukkelijk voor zover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan zonder dat Opdrachtgever bij de rechter zal aandringen op een matiging van de bedongen incassokostenvergoeding, alsmede de deurwaarderskosten; c) de executiekosten en nakosten; d) de kosten van faillissementsaanvraag; e) de opslagkosten in geval van opschorting van levering.

11.8 Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom. Indien Opdrachtgever meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling (met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin) eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de één na oudste factuur, enzovoort.
11.9 In het geval van vooraf gekochte toegangsbewijzen voor een evenement (o.a. seminar, workshop, voorstelling, enz.) is het aankoopbedrag onder geen enkele voorwaarde restitueerbaar. In overleg met HOS mag een toegangsbewijs wel worden overgedragen aan een andere persoon. 

 

Artikel 12. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop HOS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HOS niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder ook niet of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die deze jegens HOS op zich heeft genomen.

12.2 HOS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HOS haar verbintenis had moeten nakomen;

12.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van HOS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door HOS niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat;

12.4 Indien HOS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12.5 In geval van overmacht is HOS bevoegd, maar niet verplicht, de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering van het werk redelijkerwijs mogelijk wordt. De meerdere of mindere kosten, uit wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen alsdan worden verrekend tussen partijen, terwijl Opdrachtgever verplicht is HOS een vergoeding te geven voor reeds verrichte doch niet van nut gebleken werkzaamheden en leveringen, zo daartoe aanleiding bestaat. De verrekening zal in dit geval plaatsvinden binnen 4 weken na het ogenblik waarop vaststond, dat de opdracht niet op de aanvankelijk overeengekomen wijze kon worden uitgevoerd.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Iedere aansprakelijkheid van HOS voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, is beperkt tot het door de verzekeraar van HOS te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico van HOS onder die verzekering. Nooit is de totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit, of in verband staat met, de overeengekomen werkzaamheden (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) meer dan €10.000,-  en daarnaast beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, door de opdrachtgever aan HOS is betaald. HOS zal zich niet op deze beperking van aansprakelijkheid beroepen wanneer schade een gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van HOS of die van haar tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens natuurlijke personen, werknemers, directeuren, of vennootschappen die bij HOS in dienst zijn of waarmee HOS in verband met haar bedrijfsvoering overeenkomsten heeft gesloten, en die voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zich – bij wijze van derdenbeding – ten opzichte van de opdrachtgever op deze algemene voorwaarden beroepen. De opdrachtgever zal HOS – en de hiervoor genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen – vrijwaren voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met een tekortkoming of onrechtmatige daad van HOS – of die personen – in het kader van de verrichte of te verrichten werkzaamheden. HOS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie

13.2 Alle aanspraken van Opdrachtgever vervallen 12 maanden nadat de werkzaamheden waarop die aanspraken betrekking hebben, zijn verricht, tenzij de eventuele rechten van de opdrachtgever overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen.

13.3 HOS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van door HOS ingeschakelde derden noch voor schade die hiermee in verband staat. Wanneer HOS bij afwezigheid van deze bepaling in het geval van een tekortkoming van deze derde een vordering op deze derde zou hebben, dan wordt deze bepaling als niet geschreven gehouden en is de aansprakelijkheid van HOS ten opzichte van haar opdrachtgever beperkt tot het cederen van de vordering die zij op deze derde heeft of stelt te hebben, zonder dat HOS er voor instaat dat deze vordering met succes door haar opdrachtgever kan worden geïnd.

 

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

14.1 De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom, verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, berusten uitsluitend bij HOS respectievelijk komen alleen HOS toe. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding. Het is Opdrachtgever verder verboden werk van HOS, waaronder mede begrepen (grafische) ontwerpen, teksten, muziek, adviezen, rapporten, werkwijzen, software en overige programmatuur, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren, te wijzigen of te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HOS. Art. 15 is niet van toepassing op intellectuele eigendomsrechten. Die verblijven steeds aan HOS.

14.2 Sluiten partijen een voorovereenkomst op grond waarvan HOS zich verplicht al dan niet middels een presentatie aan te geven hoe zij de opdracht zal gaan invullen en/of vormgeven en besluit Opdrachtgever vervolgens om de opdracht niet aan HOS te gunnen, dan is Opdrachtgever niet bevoegd om het tot dan verrichte werk te gebruiken en/of openbaar te maken.

14.3 Indien Opdrachtgever het bepaalde in dit artikel overtreedt, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van HOS een terstond opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete van 10.000,-- euro per overtreding, onverminderd de overige aan HOS toekomende rechten

14.4 Opdrachtgever geeft aan HOS toestemming om, voor eigen publiciteit, na realisatie van het project foto’s, dia’s, bewegende beelden etc. te maken en deze ook te publiceren alsmede haar werk en/of onderdelen daaruit voor dit doel te benutten.

14.5 Opdrachtgever geeft HOS toestemming om na ondertekening van de offerte/aanbieding informatie te plaatsen over het project middels haar website, sociale media e.d., indien en voor zover de inhoud zich daarvoor leent, een en ander ter beoordeling aan HOS.

 

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

15.1 HOS behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde zaken tot op het moment van volledige betaling voor alle door haar aan Opdrachtgever geleverde of nog te leveren zaken/te verlenen diensten, alsmede ten behoeve van alle eventuele vorderingen voor door haar in het kader van de levering van de zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen HOS van Opdrachtgever te vorderen heeft wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met HOS gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.

 

Artikel 16. Afspraken coaching

16.1 Afspraken dienen – indien noodzakelijk – uiterlijk 24 uur voor de coachingsessie geannuleerd te worden. Bij annulering uiterlijk 24 uur voor de afspraak, wordt de afspraak verschoven naar een latere datum. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, behoudt HOS zich het recht de gereserveerde tijd in rekening te brengen tegen het afgesproken en/of gefactureerde bedrag wanneer geen andere opdrachtgever en/of coachee kan worden gecoached.;

16.2 Wanneer de opdrachtgever met vertraging verschijnt op de gemaakte consult afspraak geeft dit geen recht om de tijd in te halen ten einde van het consult. De te laat gekomen tijd komt te vervallen.

 

Artikel 17. Verrekening/opschorting

17.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig door hem aan HOS verschuldigd bedrag te verrekenen met bedragen welke HOS aan Opdrachtgever verschuldigd mocht zijn.

17.2 In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is Opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.

 

Artikel 18. Ontbinding

18.1 Onverminderd het elders in deze overeenkomst bepaalde betreffende ontbinding, zal: -op het tijdstip waarop Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, -surseance van betaling aanvraagt, of door -beslaglegging, -ondercuratelestelling of -anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, evenals wanneer -aan HOS ter kennis gekomen omstandigheden HOS goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, en- indien HOS de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, de overeenkomst ontbonden zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

18.2 Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 19. Gebreken, klachttermijnen

19.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan HOS

19.2 Indien een klacht gegrond is, zal HOS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

Indien het als nog verrichten van de overeengekomen dienst- verlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal HOS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

 

Artikel 20. Geschillen

20.1 Alle geschillen tussen partijen welke mochten voortvloeien uit de tussen hen gesloten overeenkomst, zullen ter keuze van HOS worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels, dan wel door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van feitelijke vestiging van HOS.

20.2 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra een der partijen zulks verklaart.

 

Artikel 21. Nederlands recht van toepassing

21.1 Op alle door HOS te verrichten handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

21.2 De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. HOS en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

Artikel 22. Wijziging van de voorwaarden

22.1 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht. Deze voorwaarden zijn tevens te raadplegen via de websites van HOS www.houseofstory.nl en www.yvettevandenberg.com

 

©House of Story - huidige versie april 2020

© Copyrights by House of Story 2020 All Rights Reserved.
Photography by Lieke Anna Photography, Thomas Koerts Photography